Veřejný závazek
Občanská poradna most a litvínov

 

Poslání služby

Jsme tu pro všechny, kterým můžeme prostřednictvím poradenství pomoct s řešením nepříznivé sociální situace. Naším přístupem se snažíme zmírnit dopad negativních důsledků, které nepříznivá sociální situace do životů lidí přináší. Poskytujeme své služby tak, aby lidé nebyli znevýhodňováni z důvodu neznalosti svých práv a povinností.

Nepříznivá sociální situace

Za nepříznivou sociální situaci považujeme takovou situaci, kdy se osoba nedokáže v důsledku neznalosti svých práv a povinností účinně hájit vlastními silami, anebo je ohrožena sociálním vyloučením.

Cíle služby

 • Klient je schopen se zorientovat v nepříznivé sociální situaci a tím předejde sociálnímu vyloučení.
 • Klient přijímá zodpovědnost za aktivní řešení své situace a prokáže kompetence k jejímu zvládnutí.
 • Klient je schopen dořešit nepříznivou sociální situaci vlastními silami.
 • Klient je schopen vyřešit problém s dluhy, stabilizovat svoji nepříznivou finanční situaci a předejít sociálnímu vyloučení.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou dospělí lidé od 18 let, kteří potřebují pomoc s řešením své nepříznivé sociální situace. Poradna neomezuje svoji činnost na žádnou konkrétní skupinu.

Cílovou skupinou nejsou lidé, kteří hledají právní zastoupení, řeší problém trestněprávního nebo obchodněprávního charakteru.

Zásady práce

Občanská poradna se řídí Zákonem o sociálních službách, Chartou občanských poraden, Metodikou občanského poradenství a poradci respektují Etický kodex občanského poradce.

Milosrdenství, naděje, fortelnost a společenství jsou čtyři základní hodnoty, o které v diakonické práci zvláště usilujeme, které chceme rozvíjet, chránit a předávat. Z těchto hodnot vychází také hlavní zásady naší práce:

 • Uplatňujeme otevřenost: přestože je Diakonie ČCE křesťanskou organizací, je tato organizace otevřena jak křesťanům, tak nekřesťanům. Služby poskytujeme všem potřebným z celé společnosti.
 • Zachováváme nestrannost: službu OP poskytujeme všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statutu apod. Službu poskytujeme bez přepjatosti a zaujatosti vůči klientovi a bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením poradce.
 • Dbáme na diskrétnost: nic, co se v OP od klienta a o klientovi dozvíme, včetně informace o tom, že OP navštívil, nesdělujeme dalším osobám bez výslovného souhlasu klienta. Dodržujeme závazek mlčenlivosti. Klient může v OP vystupovat anonymně.
 • Uplatňujeme individuální přístup: ke klientovi přistupujeme s ohledem na jeho konkrétní potřeby se zaměřením na řešení jeho konkrétního problému.
 • Respektujeme osobní volbu klienta: ke klientovi přistupujeme s předpokladem, že je schopen rozhodovat o svém životě, účastnit se všech rozhodnutí a možných řešení, která mohou ovlivnit jeho stávající situaci a že je schopen svá rozhodnutí a realizovaná řešení hodnotit, případně přehodnocovat. Respektujeme rozhodnutí klienta v jím zvolené možnosti řešení jeho problému.
 • Zachováváme soukromí: s klientem mluvíme v bezpečném prostředí konzultovny, bez přítomnosti dalších osob. S klientem pracuje pouze jeden poradce, do konzultace nezasahují další osoby nebo poradci. Zastupitelnost poradců je možná.
 • Služby poskytujeme profesionálně: klademe důraz na profesionalitu pracovníků. Nabízíme jim podporu v jejich rozvoji, zejména vzdělávání a supervizi. Sledujeme nové trendy ve službě a zavádíme je do praxe.