Občanská poradna

Most a Litvínov

Občanská poradna

Most a Litvínov

Občanská poradna

Most a Litvínov

Občanská poradna
Most a Litvínov

bubbleE-poradna

peopleKontakt

shieldPoslání, cíle, zásady

Jsme členem

aop

Podpořil

Podporil UK

Právní postavení

 • Občanská poradna Most a Litvínov je ambulantní služba a poskytuje odborné sociální poradenství. Tato služba je registrována podle § 37, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Zřizovatelem je Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě.
 • Řídíme se zákonem o sociálních službách, Chartou občanských poraden, Metodikou občanského poradenství a poradci respektují Etický kodex občanského poradce.
 • Službu ze zákona o sociálních službách poskytujeme bezplatně.

Způsob poskytování služby

Občanská poradna poskytuje pomoc zejména v těchto oblastech:

 • sociálně právní pomoc – dávky hmotné nouze, dávky státní sociální podpory, příspěvek na péči,
 • dluhy a exekuce – splátkový kalendář, návrh na nařízení výkonu rozhodnutí/exekuce, odvolání proti exekuci, návrh na odklad nebo zastavení exekuce, odpor proti platebnímu rozkazu, insolvence (osobní bankrot),
 • pracovně právní vztahy – vznik, změny a zánik pracovního poměru, práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance,
 • nájemní vztahy a bydlení – vznik a zánik nájmu, práva a povinnosti pronajímatele a nájemce, spoluvlastnické právo k bytu, vlastnické právo k bytu,
 • ochrana spotřebitele – smluvní vztah, vymáhání práv spotřebitele,
 • občanské soudní řízení – žaloba, návrh na zahájení řízení, opravné prostředky (odvolání, odpor),
 • majetkoprávní vztahy – náhrada škody, dědictví, společné jmění manželů, podílové spoluvlastnictví,
 • rodinné a partnerské vztahy – vznik a zánik manželství, vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí, smírný způsob řešení rodinných sporů s využitím prvků rodinné mediace (tzv. Cochemský model), nastavení péče o děti a domluva na kontaktu rodičů s dětmi po rozvodu/rozchodu, stanovení dohod v rámci rodinného a mezigeneračního soužití.

Nabízíme péči evangelického faráře, který poskytuje pastorační rozhovory pro načerpání duchovní podpory.

Průběh poskytování služby

 • Občanskou poradnu mohou kontaktovat samotní zájemci o službu nebo pracovníci spolupracujících organizací, případně další osoby, a to buď osobně, telefonicky, písemně či elektronicky.
 • Zájemcům o službu doporučujeme se ke konzultaci předem objednat.
 • Jednání se zájemci o službu provádí recepční.
 • Recepční zjišťuje zakázku zájemce o službu, jeho očekávání a osobní cíle.
 • Každý zájemce o službu obdrží od recepční informace o poskytované službě včetně podmínek poskytované služby.
 • Zájemce o službu je:
  • buď obsloužen na místě, tzn., že je předán přímo k poradci do jedné z konzultoven,
  • odkázán na jinou instituci v případě, že nespadá do cílové skupiny,
  • nebo v případě plné denní kapacity objednán k osobní konzultaci na jiný den.
 • Údaje o zájemci o službu zaeviduje recepční do elektronické Kontaktní karty a elektronické Objednací knihy.
 • Recepční poskytuje informace o potřebných dokladech, které by si měl zájemce o službu na konzultaci o konkrétním problému s sebou přinést (např. oddací list, rodný list, rozsudek okresního soudu, apod.).
 • Občanská poradna poskytuje své služby prostřednictvím osobních, telefonických a elektronických konzultací.
 • Důvody vedoucí k odmítnutí zájemce o službu:
  • zájemce nespadá do výše uvedené cílové skupiny
  • je naplněna kapacita služby
  • zájemce o službu požaduje nebo potřebuje jinou službu než nabízíme 

Kapacita služby

 • Kapacita služby na pracovišti v Mostě - 5 pracovníků.
 • Kapacita služby na pracovišti v Litvínově - 1 pracovník.

Od 1. května 2021 realizujeme poradenství v rámci projektu „Rozšíření činnosti poraden o aktivity zaměřené na dluhové poradenství“, v rámci zakázky MPSV ČR.