VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Doprovázení pěstounských rodin most

Doprovázení pěstounských rodin Most jako služba Diakonie ČCE – Střediska sociální pomoci v Mostě má v souladu se Zákonem č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí tento veřejný závazek.

Poslání

Spoluvytváříme podmínky pro zdravý vývoj dětí v pěstounských rodinách prostřednictvím setkávání, poradenství, vzdělávání a doprovázení ve spolupráci s dalšími odborníky.

Podporujeme pěstounské rodiny v tom, aby se svěřené děti mohly optimálně rozvíjet, formovat svou identitu a budovat vztahy.Usilujeme o vybavení náhradních rodičů dovednostmi potřebnými k tomu, aby tento úkol mohli dobře zvládnout.

Cíle služby

Cíle vychází z poslání služby a jsou určeny potřebami pěstounských rodin.

 • Podporujeme pěstouny při zvyšování znalostí, schopností a dovedností v oblasti výchovy a péče o svěřené děti.
 • Pomáháme s naplňováním potřeb dítěte v rámci rodiny zejména v oblasti podpory citových vazeb mezi pěstounem a svěřeným dítětem.

Cílová skupina

Služba DP je určena pěstounům, s nimiž DP uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče.

Službu poskytujeme rodinám v obcích Bečov, Bělušice, Brandov, Braňany, Český Jiřetín, Havraň, Hora Svaté Kateřiny, Horní Jiřetín, Litvínov, Lom, Louka u Litvínova, Lužice, Malé Březno, Mariánské Radčice, Meziboří, Most, Nová Ves v Horách, Obrnice, Patokryje, Želenice (spádová oblast).

Vytipování klientů ve většině případů provádí místní odbor sociálně právní ochrany dětí.

Místo poskytování

Doprovázení pěstounských rodin Most
Lomená 47
434 01 Most

Pro zájemce o službu

Jednání se zájemci o službu probíhá osobně, telefonicky nebo elektronicky. Pracovník s Vámi projedná zakázku, vyplní kontaktní kartu a domluví další postup. Všechny služby jsou bezplatné.

Důvody vedoucí k odmítnutí zájemce o službu

 • Je naplněná kapacita DP.
 • Nejedná se o klienta, kterému bylo dítě svěřeno do pěstounské péče.
 • Nejedná se o klienta, který se službou DP uzavřel dohodu
  o výkonu pěstounské péče.
 • Zájemce o službu požaduje nebo potřebuje jinou službu, než DP nabízí.
 • Zájemce je z jiné než spádové oblasti.

Způsob poskytování služby

 • Zprostředkováváme odborné poradenství
 • Provázíme pěstounské rodiny výkonem pěstounské péče
 • Pomáháme zprostředkovat kontakt s biologickou rodinou
 • Zajišťujeme a zprostředkováváme vzdělávání pěstounů
 • Zprostředkováváme odlehčovací služby pro pěstounské rodiny

Principy práce

Všichni pracovníci DP se ve své práci řídí Etickým kodexem sociálních pracovníků, jsou profesionálové a jsou vázáni mlčenlivostí.

 • Princip demokracie - dodržujeme základní lidská práva i všechna práva osob pečujících, ke kterým přistupujeme tak, aby nedocházelo k porušování těchto práv.
 • Princip respektování jedinečnosti - respektujeme jedinečnost každého bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu
  na to, jak se podílí na životě celé společnosti.
 • Princip respektování a ochrany důstojnosti - přistupujeme ke všem jako
  k sobě rovnému.
 • Princip respektování volby - vycházíme z předpokladu, že osoba pečující je schopna rozhodovat o svém životě, účastnit se všech rozhodnutí a možných řešení.
 • Princip respektování soukromí - vstupujeme do domácností po vzájemné domluvě se souhlasem.
 • Princip týmové spolupráce - pracovníci sdílejí svou práci v týmu DP, případně dle potřeb s dalšími odborníky.

Pracujeme dle organizací přijatých hodnot, kterými jsou milosrdenství, fortelnost, společenství a naděje.

Milosrdenství
Pomáháme měnit svět k lepšímu, věříme v sílu soucitu s druhými.

Fortelnost
Fortelnost zahrnuje poctivou a odborně provedenou práci, posilování motivace
a kompetencí.

Společenství
Pomáháme měnit svět k lepšímu: vytváříme společenství, které se svou prací podílí na tom, aby měl život smysl.

Naděje
Máme naději, že práce s potřebnými buduje a podporuje lidskost a vzájemné přijímání.