Doprovázení

pěstounských rodin

Doprovázení

pěstounských rodin

Doprovázení

pěstounských rodin

"Podporujeme pěstounské rodiny v tom, aby se svěřené děti mohly optimálně rozvíjet a u silujeme o vybavení náhradních rodičů dovednostmi potřebnými k tomu, aby tento úkol mohli dobře zvládnout."


žárovka

Poslání

Spoluvytváříme podmínky pro zdravý vývoj dětí v pěstounských rodinách prostřednictvím setkávání, poradenství, vzdělávání a doprovázení ve spolupráci s dalšími odborníky. Podporujeme pěstounské rodiny v tom, aby se svěřené děti mohly optimálně rozvíjet, formovat svou identitu a budovat vztahy. Usilujeme o vybavení náhradních rodičů dovednostmi potřebnými k tomu, aby tento úkol mohli dobře zvládnout.

Cíle služby

Naše služba pomáhá v tom, aby

 • pěstouni dosáhli potřebných znalostí, schopností a dovedností v oblasti výchovy a péče o svěřené děti,
 • byly naplňovány potřeby dítěte v rámci rodiny zejména v oblasti podpory citových vazeb mezi pěstounem a svěřeným dítětem,
 • děti mohly mít zajištěný bezpečný kontakt se svými rodiči.

Cílová skupina

Služba je určena pěstounům, s nimiž uzavřelo DP dohodu o výkonu pěstounské péče.

Službu poskytujeme rodinám v obcích Bečov, Bělušice, Brandov, Braňany, Český Jiřetín, Havraň, Hora Svaté Kateřiny, Horní Jiřetín, Chomutov, Litvínov, Lom, Louka u Litvínova, Lužice, Malé Březno, Mariánské Radčice, Meziboří, Most, Nová Ves v Horách, Obrnice, Patokryje, Želenice (spádová oblast).

Vytipování klientů ve většině případů provádí místní oddělní sociálně-právní ochrany dětí.

Principy práce

Všichni pracovníci se ve své práci řídí Etickým kodexem sociálních pracovníků, jsou profesionálové a jsou vázáni mlčenlivostí.

Pracovníci přistupují tímto způsobem ke všem osobám, se kterými spolupracují bez rozdílu, zda se jedná o dítě či dospělého, respektují ho jako individuální osobnost a zohledňují jeho věk a kompetence.

 • Princip demokracie - dodržujeme základní lidská práva i všechna práva dětí a osob pečujících, ke kterým přistupujeme tak, aby nedocházelo k porušování těchto práv.
 • Princip respektování jedinečnosti - respektujeme jedinečnost každého bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu
  na to, jak se podílí na životě celé společnosti.
 • Princip respektování a ochrany důstojnosti - přistupujeme ke všem jako
  k sobě rovnému.
 • Princip respektování volby - vycházíme z předpokladu, že děti a osoby pečující jsou schopny rozhodovat o svém životě, účastnit se všech rozhodnutí a možných řešení.
 • Princip respektování soukromí - vstupujeme do domácností po vzájemné domluvě se souhlasem.
 • Princip týmové spolupráce - pracovníci sdílejí svou práci v týmu DP, případně dle potřeb s dalšími odborníky.

Milosrdenství, fortelnost, společenství a naděje jsou čtyři základní hodnoty, o které v diakonické práci zvláště usilujeme, které chceme rozvíjet, chránit a předávat.

 • Milosrdenství - pomáháme měnit svět k lepšímu, věříme v sílu soucitu s druhými.
 • Fortelnost - zahrnuje poctivou a odborně provedenou práci, posilování motivace
  a kompetencí.
 • Společenství - pomáháme měnit svět k lepšímu: vytváříme společenství, které se svou prací podílí na tom, aby měl život smysl.
 • Naděje - máme naději, že práce s potřebnými buduje a podporuje lidskost a vzájemné přijímání.

point

Jak nás můžete kontaktovat?

Lomená 47, 434 01 Most
Mapa ZDE

call2

Telefon: 417 638 909
E-mail: dpr@most.diakonie.cz

Kontaktní osoba

JB

Bc. Jana Baborová, DiS. | Vedoucí služby

Telefon: 417 638 928 | Mobil: 603 577 559
E-mail: baborova@most.diakonie.cz

hours

Otevírací doba

Provozní doba v kanceláři
Lomená 47, Most
Schůzku je možné dohodnout i individuálně na uvedených kontaktech.

Pondělí 14:00 - 17:00
Čtvrtek 09:00 - 12:00

Provozní doba v terénu

Pondělí 07:00 - 17:00
Úterý 07:00 - 15:30
Středa 07:00 - 15:30
Čtvrtek 07:00 - 17:00
Pátek 07:00 - 14:00

MODROKLUBÍK

Modroklubík

Modroklubík nabízí setkávání dětí v prostorách klubu i mimo něj. Zajišťuje dětem zábavný i vzdělávací program v jejich volném čase. Děti také mohou využít poradenské činnosti klíčových pracovníků, kteří budou činnost Modroklubíku zajišťovat.

Více informací naleznete ZDE.


žárovka

Právní postavení

 • Doprovázení pěstounských rodin (DP) je služba, která se řídí zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
 • Služby jsou poskytovány bezplatně.

IMG_265a1

Způsob poskytování služby

V rámci programu DP poskytujeme a realizujeme sociálně právní ochranu dětí v následujícím rozsahu.

 • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
  Všechny služby, které nabízíme, jsou poskytovány osobám pečujícím, které se službou uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče.
 • Poskytování výchovné a poradenské služby osobám pečujícím
  Pěstouni jsou vedeni k zjišťování potřeb dětí v návaznosti na zvyšování svých rodičovských a sociálních kompetencí, jsou vedeni k řádné výchově a péči o svěřené děti. Služba spolupracuje při řešení těchto problémů dle potřeby se školou, kterou dítě (děti) navštěvují, pedagogicko-psychologickou poradnou, střediskem výchovné péče, psychology, dětskými lékaři a dalšími odborníky.
 • Vzdělávání pěstounů
  Vzdělávání pěstounů je realizováno v rozsahu 24 hodin za každých 12 měsíců pro každého z pěstounů. Služba organizuje vzdělávací semináře dle aktuálních potřeb jednotlivých pěstounů. Vzdělávací semináře jsou organizovány svépomocí nebo je zajištěn odborník na dané téma.
 • Kontakt dítěte s biologickou rodinou
  Jedná se o kontakt svěřeného dítěte s biologickým rodičem/rodiči, pokud tito mají zájem.
 • Respitní péče
  Jedná se o „odlehčovací“ služby pro pěstouny, které slouží k odpočinku pěstounů. Pěstoun má právo na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené dítě, jestliže svěřené dítě dosáhlo alespoň věku 2 let. Akce reaguje na specifické potřeby dítěte v pěstounské péči. Cena akce je odpovídající v místě a čase obvyklém. Jedná se například o ozdravné pobyty, tábory, výlety.
 • Setkávání pěstounů
  Zpravidla je organizováno dvakrát do roka, není pro pěstouny povinné.
 • Zprostředkování odborného poradenství (psychologické, terapeutické)
  Odborné psychologické poradenství je poskytováno zpravidla dvakrát do roka dle potřeb rodiny. Pěstoun i dítě mohou poradenství využít v případě: nastávající změny v rodině, která zásadním způsobem ovlivní život rodiny, aktuálního psychického stavu dítěte, výchovných problémů u svěřeného dítěte, které se pěstounům nedaří zvládat běžnými prostředky, nebo vyžaduje-li to individualita dítěte.

Nabízíme péči evangelického faráře, který poskytuje pastorační rozhovory pro načerpání duchovní podpory.

3N5B03a77

Průběh poskytování služby

 • Jednání se zájemci o službu probíhá osobně anebo telefonicky. Pracovník služby projedná zakázku a vyplní Kontaktní kartu. Ihned zájemce vyrozumí o výsledku žádosti a domluví další postup.
 • Pro přijetí do naší služby je potřeba mít pravomocný rozsudek, který již nabyl právní moci a týká se pěstounské péče nebo poručnictví.

 Důvody vedoucí k odmítnutí zájemce o službu

 • Je naplněná kapacita DP.
 • Nejedná se o osobu pečující, které bylo dítě svěřeno.
 • Zájemce je z jiné než spádové oblasti.

Odmítnutému zájemci je poskytnuto základní poradenství a je odkázán na vhodnou službu.

 Kapacita služby

 • 50 uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče

ke stažení

Informace ke stažení

Informační
leták
Standardy sociálně-právní ochrany Pověření SPOD

heart

Doprovázení pěstounských rodin děkuje za podporu

UP