Veřejný závazek
Azylový dům pro ženy
a matky s dětmi v tísni most

Poslání

Pomáháme ženám a matkám s dětmi v tísni překlenout těžkou životní situaci spojenou se ztrátou bydlení. Snažíme se jim vytvořit důstojné a bezpečné zázemí, poskytnout nezbytnou ochranu a nabídnout individuální podporu a pomoc pro řešení jejich situace.

Cíle služby

Naše sociální služba pomáhá v tom, aby klientky:

  • mohly bydlet doma samostatně
  • zvládaly péči o děti a domácnost
  • byly zaměstnány nebo měly možnost hledat si zaměstnání
  • využívaly vlastní síly, schopnosti, možnosti a zdroje tak, aby byly schopny své problémy řešit samostatně, staly se nezávislými na sociální pomoci a začlenily se do běžného života společnosti

Cílová skupina

Naše služba je určena ženám a matkám s dětmi, které chtějí řešit svou nepříznivou situaci – ocitly se na ulici v důsledku ztráty bydlení, jsou ohroženy nějakou formou násilí, žijí v nevyhovujícím rodinném prostředí nebo v obydlí ohrožujícím jejich život a zdraví.

Upřesnění cílové skupiny klientů

  • oběti domácího násilí
  • osoby bez přístřeší

Věková kategorie klientů a lokalizace

Sociální služba je poskytována ženám a matkám od 18 let s dětmi do 18 let, popřípadě s nezaopatřenými dětmi do 26 let, z Ústeckého kraje zejména z oblasti Mostu a jeho okolí (52 lůžek). Dále je služba určena těhotným ženám od 17 let věku, které jsou umístěny na základě doporučení oddělení  sociálně-právní ochrany dětí (2 lůžka).

Zásady

Všichni pracovníci azylového domu se ve své práci řídí Etickým kodexem sociálních pracovníků, Etickým kodexem Diakonie ČCE a jsou vázáni mlčenlivostí.
Milosrdenství, naděje, fortelnost a společenství jsou čtyři hodnoty, které chceme rozvíjet, chránit a předávat. Z těchto hodnot vycházejí také naše zásady.

  • Uplatňujeme respekt

Ke každé klientce přistupujeme k jako jedinečné osobnosti a s respektem, aniž bychom hodnotili její původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení či způsob, jak se podílí na životě celé společnosti.

  • Uplatňujeme individuální přístup

Ke klientkám přistupujeme s ohledem na jejich konkrétní potřeby, přání a cíle.

  • Podporujeme samostatnost a odpovědnost

Vedeme klientky k převzetí zodpovědnosti za sebe i své děti. Klademe důraz na posilování jejich schopností a dovedností. Ke klientkám přistupujeme s přesvědčením, že jsou schopny účastnit se rozhodnutí, která mohou pozitivně ovlivnit jejich život a stávající situaci.