Veřejný závazek
Azylový dům pro ženy
a matky s dětmi v tísni most

Poslání

Pomáháme ženám a matkám s dětmi v tísni překlenout těžkou životní situaci spojenou se ztrátou bydlení. Snažíme se jim vytvořit důstojné a bezpečné zázemí, poskytnout nezbytnou ochranu a nabídnout individuální podporu a pomoc pro řešení jejich situace. Usilujeme o to, aby se tyto ženy naučily využívat vlastní síly, schopnosti, možnosti a zdroje tak, aby byly schopny své problémy řešit samostatně, staly se nezávislými na sociální pomoci a začlenily se do běžného života společnosti.

Cíle služby

Naše sociální služba pomáhá v tom, aby matky a ženy:

 • mohly bydlet doma samostatně
 • mohly jednat nezávisle a byly co nejvíce soběstačné
 • byly zaměstnány nebo měly možnost hledat si zaměstnání
 • měly aktivní sociální vztahy s dalšími lidmi

Cílová skupina

Naše služba je určena dospělým ženám a matkám s nezaopatřenými dětmi, které chtějí řešit svou nepříznivou situaci - ocitly na ulici v důsledku ztráty bydlení, jsou ohroženy nějakou formou násilí, žijí v nevyhovujícím rodinném prostředí nebo v obydlí ohrožujícím jejich život a zdraví.

Zásady práce

Všichni pracovníci azylového domu se ve své práci řídí Etickým kodexem sociálních pracovníků, Etickým kodexem Diakonie ČCE a jsou vázáni mlčenlivostí.
Milosrdenství, naděje, fortelnost a společenství jsou čtyři hodnoty, které chceme rozvíjet, chránit a předávat. Z těchto hodnot vycházejí také naše zásady.

 • Uplatňujeme respekt
  Ke každé klientce přistupujeme k jako jedinečné osobnosti a s respektem, aniž bychom hodnotili její původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení či způsob, jak se podílí na životě celé společnosti.
 • Uplatňujeme individuální přístup
  Ke klientkám přistupujeme s ohledem na jejich konkrétní potřeby, přání a cíle.
 • Podporujeme samostatnost a odpovědnost
  Vedeme klientky k převzetí zodpovědnosti za sebe i své děti. Klademe důraz na posilování jejich schopností a dovedností. Ke klientkám přistupujeme s přesvědčením, že jsou schopny účastnit se rozhodnutí, která mohou pozitivně ovlivnit jejich život a stávající situaci.