Veřejný závazek
Azylový dům pro ženy
a matky s dětmi v tísni most

Poslání

Pomáháme ženám a matkám s dětmi v tísni překlenout těžkou životní situaci spojenou se ztrátou bydlení. Snažíme se jim vytvořit důstojné a bezpečné zázemí, poskytnout nezbytnou ochranu a nabídnout individuální podporu a pomoc pro řešení jejich situace.

Cíle služby

Naše sociální služba pomáhá v tom, aby matky a ženy:

  • mohly bydlet doma samostatně
  • byly zaměstnány nebo měly možnost hledat si zaměstnání
  • využívaly vlastní síly, schopnosti, možnosti a zdroje tak, aby byly schopny své problémy řešit samostatně, staly se nezávislými na sociální pomoci a začlenily se do běžného života společnosti

Cílová skupina

Naše služba je určena ženám a matkám s nezaopatřenými dětmi, které chtějí řešit svou nepříznivou situaci – ocitly se na ulici v důsledku ztráty bydlení, jsou ohroženy nějakou formou násilí, žijí v nevyhovujícím rodinném prostředí nebo v obydlí ohrožujícím jejich život a zdraví.

Upřesnění cílové skupiny klientů

  • oběti domácího násilí
  • osoby bez přístřeší

Věková kategorie klientů a lokalizace

Sociální služba je poskytována ženám a matkám od 18 let s nezaopatřenými dětmi z Ústeckého kraje zejména z oblasti Mostu a jeho okolí (52 lůžek). Dále je služba určena těhotným ženám od 17 let věku, které jsou umístěny na základě doporučení OSPOD (2 lůžka).

Zásady

Všichni pracovníci azylového domu se ve své práci řídí Etickým kodexem sociálních pracovníků, Etickým kodexem Diakonie ČCE a jsou vázáni mlčenlivostí.
Milosrdenství, naděje, fortelnost a společenství jsou čtyři hodnoty, které chceme rozvíjet, chránit a předávat. Z těchto hodnot vycházejí také naše zásady.

  • Uplatňujeme respekt

Ke každé klientce přistupujeme k jako jedinečné osobnosti a s respektem, aniž bychom hodnotili její původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení či způsob, jak se podílí na životě celé společnosti.

  • Uplatňujeme individuální přístup

Ke klientkám přistupujeme s ohledem na jejich konkrétní potřeby, přání a cíle.

  • Podporujeme samostatnost a odpovědnost

Vedeme klientky k převzetí zodpovědnosti za sebe i své děti. Klademe důraz na posilování jejich schopností a dovedností. Ke klientkám přistupujeme s přesvědčením, že jsou schopny účastnit se rozhodnutí, která mohou pozitivně ovlivnit jejich život a stávající situaci.