Azylový dům

pro ženy a matky s dětmi v tísni

 Snažíme se matkám vytvořit důstojné a bezpečné zázemí,
poskytnout nezbytnou ochranu a nabídnout individuální
podporu a pomoc.


žárovka

Poslání

Pomáháme ženám a matkám s dětmi v tísni překlenout těžkou životní situaci spojenou se ztrátou bydlení. Snažíme se jim vytvořit důstojné a bezpečné zázemí, poskytnout nezbytnou ochranu a nabídnout individuální podporu a pomoc pro řešení jejich situace.

Cíle služby

Naše sociální služba pomáhá v tom, aby klientky:

 • mohly bydlet doma samostatně
 • zvládaly péči o děti a domácnost
 • byly zaměstnány nebo měly možnost hledat si zaměstnání
 • využívaly vlastní síly, schopnosti, možnosti a zdroje tak, aby byly schopny své problémy řešit samostatně, staly se nezávislými na sociální pomoci a začlenily se do běžného života společnosti

Cílová skupina

Naše služba je určena ženám a matkám s dětmi, které chtějí řešit svou nepříznivou situaci – ocitly se na ulici v důsledku ztráty bydlení, jsou ohroženy nějakou formou násilí, žijí v nevyhovujícím rodinném prostředí nebo v obydlí ohrožujícím jejich život a zdraví.

Upřesnění cílové skupiny klientů

 • oběti domácího násilí
 • osoby bez přístřeší

Věková kategorie klientů a lokalizace

Sociální služba je poskytována ženám a matkám od 18 let s dětmi do 18 let, popřípadě s nezaopatřenými dětmi do 26 let, z Ústeckého kraje zejména z oblasti Mostu a jeho okolí (53 lůžek). Dále je služba určena těhotným ženám od 17 let věku, které jsou umístěny na základě doporučení oddělení  sociálně-právní ochrany dětí (2 lůžka).

Zásady

Všichni pracovníci azylového domu se ve své práci řídí Etickým kodexem sociálních pracovníků, Etickým kodexem Diakonie ČCE a jsou vázáni mlčenlivostí.
Milosrdenství, naděje, fortelnost a společenství jsou čtyři hodnoty, které chceme rozvíjet, chránit a předávat. Z těchto hodnot vycházejí také naše zásady.

 • Uplatňujeme respekt
  Ke každé klientce přistupujeme k jako jedinečné osobnosti a s respektem, aniž bychom hodnotili její původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení či způsob, jak se podílí na životě celé společnosti.
 • Uplatňujeme individuální přístup
  Ke klientkám přistupujeme s ohledem na jejich konkrétní potřeby, přání a cíle.
 • Podporujeme samostatnost a odpovědnost
  Vedeme klientky k převzetí zodpovědnosti za sebe i své děti. Klademe důraz na posilování jejich schopností a dovedností. Ke klientkám přistupujeme s přesvědčením, že jsou schopny účastnit se rozhodnutí, která mohou pozitivně ovlivnit jejich život a stávající situaci.

IMG_20211201_154117_1


point

Jak nás můžete kontaktovat

Mikoláše Alše 3274, 434 01 Most
Dům je součástí komplexu dolní budovy
Podkrušnohorského gymnázia
Mapa ZDE

call2

Telefon: 417 638 952 | Mobil: 602 141 832
E-mail: ad@most.diakonie.cz

Kontaktní osoby

JP

Mgr. Jan Panocha | Vedoucí služby

Telefon: 417 638 953 | Mobil: 739 244 839
E-mail: _8AyT656LTzy9d2-48xy4794Ys

EŠ 

Eva Štorchová, DiS. | Sociální pracovnice

Mobil: 734 890 142
E-mail: %mBBT6enW7c-3~ilT_vk1~da05pJ

hours

Provozní doba

 • Azylový dům má nepřetržitý provoz. Na služebnu azylového domu je možné se obrátit kdykoliv.
 • Jednání se zájemkyněmi o službu probíhá osobně anebo telefonicky. Pracovník azylového domu
  s Vámi projedná zakázku a vyplní Kontaktní kartu. Ihned Vás vyrozumí o výsledku Vaší žádosti
  a domluví s Vámi další postup.
 • Příjem k ubytování probíhá v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hodin a to po domluvě s vedoucím.

Ceník poplatků za služby poskytované v azylovém domě

platný od 1. 4. 2022

Poplatek

Částka

Úhrada

Základní činnost - ubytování

Dospělá osoba

120 Kč za noc

měsíčně*

Dítě

80 Kč za noc

měsíčně*

Fakultativní činnosti a další poplatky

Tisk nebo kopírování

2 Kč/list

ihned

Telefonování

1 Kč/1 min.

ihned

Prací prášek

5 Kč/1 pračka

ihned

Záloha na úhradu plateb

500 Kč

jednorázově**

Záloha na čip pro otevírání dveří

100 Kč

jednorázově***

* Nejpozději poslední kalendářní den v daném měsíci
** Při podpisu smlouvy, v případě nouze je možné zálohu složit při výplatě prvního příjmu
*** Při podpisu smlouvy


Diakonický šatník

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most nabízí prodej oblečení a bot z druhé ruky za zvýhodněnou cenu 5 Kč za kus. V sortimentu lze nalézt oblečení všech druhů a velikostí dle aktuální nabídky.

Provoz Diakonického šatníku zajišťuje paní Helena Mrázová. Prodej oblečení probíhá od pondělí do čtvrtka, v době od 8:00 do 14:00.

3N5B0558

žárovka

Způsob poskytování služby

 • Ubytování
  Poskytujeme ubytování v 16 vybavených ubytovacích jednotkách. 14 ubytovacích jednotek je určeno pro matky s dětmi, 2 ubytovací jednotky jsou určeny pro ženy bez dětí. Ubytovací jednotky mají obytnou místnost, koupelnu a WC. Část jednotek má kuchyňský kout. K dispozici je také společná, vybavená kuchyň.
  Stravu si klientky připravují samy podle svých potřeb a zvyklostí.
  Klientky mohou využívat společné prostory - zahradu, prádelnu, hernu, pracovnu s počítači a kočárkárnu.
  Seznamte se s naším Domovním řádem.
 • Pomoc při řešení konkrétní problémové situace
  Klientky během pobytu spolupracují se sociálními pracovníky, kteří jim pomáhají při řešení jejich situace. Každá klientka si sestavuje svůj individuální plán a pracuje na svých cílech. Klientkám jsou dále poskytovány asistence a nácviky dovedností při řešení problémů v oblastech sociálně-právní, bydlení, práce, výchovy a péče o děti, hospodaření a vedení domácnosti.
 • Vzdělávací a aktivizační služby
  Klientky a jejich děti se mohou účastnit seminářů a besed na různá témata. Pořádáme i společná setkávání pro tvoření a trávení volného času.
 • Materiální pomoc
  Poskytujeme materiální pomoc dle zavedených pravidel. Jedná se zejména o ošacení, potraviny, domácí potřeby, hračky, případně další věci dle aktuálních možností AD.
 • Pastorační péče a duchovní podpora
  Do AD pravidelně dochází evangelický farář.
  Klientky se mohou účastnit pravidelných bohoslužeb nebo individuálních duchovních rozhovorů a tím mohou načerpat duchovní pomoc a podporu.
 • Přístup na počítače s Internetem
  AD je vybaven počítačovými jednotkami s připojením k Internetu, které mohou klientky a děti využívat v pracovně.
 • Volnočasové aktivity
  Pořádáme různé jednorázové akce a aktivity pro vyplnění volného času matek a dětí.
 • Půjčování potřebného vybavení
  Klientky si mohou vypůjčit vysavač, žehličku, knihy, časopisy, dětské hry a další věci dle potřeby.

 Průběh poskytování služby

 • Jednání se zájemkyněmi o službu probíhá osobně anebo telefonicky. Pracovník azylového domu
  s Vámi projedná zakázku a vyplní Kontaktní kartu. Ihned Vás vyrozumí o výsledku Vaší žádosti
  a domluví s Vámi další postup.
 • Pro přijetí do azylového domu je nutné vyjádření lékaře o zdravotním stavu. Potvrzení je potřebné doložit před nástupem do zařízení za zájemkyni a všechny děti, které budou v azylovém domě ubytované.
 • Upozorňujeme, že služba azylového domu je placená. Prosím, seznamte se s ceníkem služeb. Mějte v patrnosti, že při nástupu k ubytování anebo nejpozději při první výplatě vašeho příjmu je potřebné složit zálohu na ubytování ve výši 500,- Kč a zálohu na čip pro otevírání dveří ve výši 100,- Kč.
 • Připravili jsme pro Vás i další informace - veřejný závazek je souhrn informací o našem poslání, cílech a principech práce.
 • Důvody vedoucí k odmítnutí zájemce o službu
  • zájemce nespadá do výše uvedené cílové skupiny
  • je naplněna kapacita azylového domu
  • zájemce o službu požaduje nebo potřebuje jinou službu než azylový dům nabízí
  • zdravotní stav zájemce se neslučuje s poskytováním služby
  • zájemce - bývalý klient, který v uplynulých šesti měsících porušil smlouvu - žádá o opakovanou službu

ke stažení

Informace ke stažení

Informační
leták

Vyjádření lékaře
o zdravotním stavu zájemců o službu
Ceník platný od 1.4.2022

Domovní
řád

Podávání
a vyřizování stížností
 • Vyjádření lékaře je potřebné doložit před nástupem do azylového domu za zájemkyni - dospělou osobu i za každé dítě, které bude v azylovém domě ubytované. Vytiskněte si potřebný počet formulářů.
  Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže
  a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
  b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo
  c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.
 • Ceník poplatků za služby v azylovém domě je platný od 1. 1. 2021 a je vydaný v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
 • Domovní řád upravuje základní pravidla života v našem azylovém domě.
 • Naše služby chceme poskytovat kvalitně, jsme tedy rádi za vaše podněty.

3N5B0337a

Právní postavení

 • Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most je službou sociální prevence a poskytuje služby podle § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Zřizovatelem je Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě.
 • Azylový dům se řídí zákonem o sociálních službách, Etickým kodexem sociálních pracovníků ČR.
 • Službu ze zákona o sociálních službách poskytujeme za úhradu podle ceníku.

Kapacita služby

Azylový dům nabízí 13 lůžek pro matky, 36 lůžek pro jejich děti a 6 lůžek pro ženy bez dětí, z toho jsou 2 lůžka určena těhotným ženám od 17 let věku, které jsou umístěny na základě doporučení oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Celkem je ve službě 55 lůžek.

 


Azylový dům děkuje za podporu

Projekt
PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM
KRAJI 3

je spolufinancován Evropskou unií.
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014509
Cílem projektu je zajištění podpory vybraných druhů sociálních
služeb na území Ústeckého kraje, termín finanční podpory 1.1.2020 - 31.12.2021.

Pososuk             logo_mpsv

 
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most získal podporu od 1.1.2020.

Podporil UK

 

getpic.php KP Most2

Prohlédněte si prostory Azylového domu